GLD-003 L/R 티크 스칼라Ⅲ 책상(실버)
가격문의(상세정보 참조)
TD-00308340 : W1600 x D1200 x H750 (48T, 좌우측형, 블랙다리 책상)
TD-00300640 : W1800 x D1200 x H750 (48T, 좌우측형, 블랙다리 책상)
TD-00309740 : W2000 x D1200 x H750 (48T, 좌우측형, 블랙다리 책상)
TD-00308340 : W1600 x D1200 x H750 (48T, 좌우측형, 실버다리 책상)
TD-00300640 : W1800 x D1200 x H750 (48T, 좌우측형, 실버다리 책상)
TD-00309740 : W2000 x D1200 x H750 (48T, 좌우측형, 실버다리 책상)
TC-90009800 : W900 x D400 x H650 (사이드책장)